Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/09/2023

ĐB 674351
Nhất 56141
Nhì 05624
Ba 34974 17268
05644 69185 53180 10291
58694 14775 74653
Năm 0113
Sáu 6686 0112 6990
Bảy 416
Tám 44
Đầu
0
1 13, 12, 16
2 24
3
4 41, 44, 44
5 51, 53
6 68
7 74, 75
8 85, 80, 86
9 91, 94, 90
Đuôi
0 80, 90
1 51, 41, 91
2 12
3 53, 13
4 24, 74, 44, 94, 44
5 85, 75
6 86, 16
7
8 68
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/09/2023

ĐB 587017
Nhất 21640
Nhì 78968
Ba 17892 59228
18373 55790 62498 65214
40454 64697 29841
Năm 5642
Sáu 3817 1999 4913
Bảy 489
Tám 49
Đầu
0
1 17, 14, 17, 13
2 28
3
4 40, 41, 42, 49
5 54
6 68
7 73
8 89
9 92, 90, 98, 97, 99
Đuôi
0 40, 90
1 41
2 92, 42
3 73, 13
4 14, 54
5
6
7 17, 97, 17
8 68, 28, 98
9 99, 89, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/09/2023

ĐB 262641
Nhất 23918
Nhì 60565
Ba 21604 32777
63823 11751 09012 00075
68872 50190 05383
Năm 1771
Sáu 5622 9030 5248
Bảy 720
Tám 51
Đầu
0 04
1 18, 12
2 23, 22, 20
3 30
4 41, 48
5 51, 51
6 65
7 77, 75, 72, 71
8 83
9 90
Đuôi
0 90, 30, 20
1 41, 51, 71, 51
2 12, 72, 22
3 23, 83
4 04
5 65, 75
6
7 77
8 18, 48
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/09/2023

ĐB 415373
Nhất 31965
Nhì 53523
Ba 42113 39282
24461 69769 93127 63431
31122 80697 10225
Năm 1533
Sáu 1901 6797 6982
Bảy 031
Tám 57
Đầu
0 01
1 13
2 23, 27, 22, 25
3 31, 33, 31
4
5 57
6 65, 61, 69
7 73
8 82, 82
9 97, 97
Đuôi
0
1 61, 31, 01, 31
2 82, 22, 82
3 73, 23, 13, 33
4
5 65, 25
6
7 27, 97, 97, 57
8
9 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/09/2023

ĐB 819447
Nhất 55737
Nhì 65464
Ba 96415 91604
61127 10324 62034 94572
54733 88071 88193
Năm 3532
Sáu 1532 9443 2480
Bảy 997
Tám 51
Đầu
0 04
1 15
2 27, 24
3 37, 34, 33, 32, 32
4 47, 43
5 51
6 64
7 72, 71
8 80
9 93, 97
Đuôi
0 80
1 71, 51
2 72, 32, 32
3 33, 93, 43
4 64, 04, 24, 34
5 15
6
7 47, 37, 27, 97
8
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/09/2023

ĐB 329681
Nhất 83509
Nhì 30599
Ba 84201 92751
15555 36735 89875 19730
38526 35031 78937
Năm 3993
Sáu 1945 2051 8618
Bảy 199
Tám 99
Đầu
0 09, 01
1 18
2 26
3 35, 30, 31, 37
4 45
5 51, 55, 51
6
7 75
8 81
9 99, 93, 99, 99
Đuôi
0 30
1 81, 01, 51, 31, 51
2
3 93
4
5 55, 35, 75, 45
6 26
7 37
8 18
9 09, 99, 99, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/09/2023

ĐB 058175
Nhất 85132
Nhì 15442
Ba 46603 00414
13438 81025 08540 08555
75619 49498 34370
Năm 0129
Sáu 3928 4823 6117
Bảy 504
Tám 02
Đầu
0 03, 04, 02
1 14, 19, 17
2 25, 29, 28, 23
3 32, 38
4 42, 40
5 55
6
7 75, 70
8
9 98
Đuôi
0 40, 70
1
2 32, 42, 02
3 03, 23
4 14, 04
5 75, 25, 55
6
7 17
8 38, 98, 28
9 19, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/09/2023

ĐB 579482
Nhất 06308
Nhì 80430
Ba 16184 16031
43305 57276 99124 14200
37019 26649 16939
Năm 0967
Sáu 2667 6206 4209
Bảy 668
Tám 05
Đầu
0 08, 05, 00, 06, 09, 05
1 19
2 24
3 30, 31, 39
4 49
5
6 67, 67, 68
7 76
8 82, 84
9
Đuôi
0 30, 00
1 31
2 82
3
4 84, 24
5 05, 05
6 76, 06
7 67, 67
8 08, 68
9 19, 49, 39, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/09/2023

ĐB 491459
Nhất 10493
Nhì 80405
Ba 20372 44013
71070 35928 14370 18493
92479 34456 21055
Năm 5752
Sáu 0954 5594 6789
Bảy 927
Tám 32
Đầu
0 05
1 13
2 28, 27
3 32
4
5 59, 56, 55, 52, 54
6
7 72, 70, 70, 79
8 89
9 93, 93, 94
Đuôi
0 70, 70
1
2 72, 52, 32
3 93, 13, 93
4 54, 94
5 05, 55
6 56
7 27
8 28
9 59, 79, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/08/2023

ĐB 877720
Nhất 11846
Nhì 99874
Ba 97924 40294
42016 66001 23683 21572
51452 62042 67260
Năm 3625
Sáu 9525 9918 7402
Bảy 938
Tám 25
Đầu
0 01, 02
1 16, 18
2 20, 24, 25, 25, 25
3 38
4 46, 42
5 52
6 60
7 74, 72
8 83
9 94
Đuôi
0 20, 60
1 01
2 72, 52, 42, 02
3 83
4 74, 24, 94
5 25, 25, 25
6 46, 16
7
8 18, 38
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/08/2023

ĐB 588057
Nhất 86521
Nhì 75326
Ba 33728 69781
89227 24560 97873 59740
13185 25347 14476
Năm 0440
Sáu 7611 3412 1396
Bảy 431
Tám 99
Đầu
0
1 11, 12
2 21, 26, 28, 27
3 31
4 40, 47, 40
5 57
6 60
7 73, 76
8 81, 85
9 96, 99
Đuôi
0 60, 40, 40
1 21, 81, 11, 31
2 12
3 73
4
5 85
6 26, 76, 96
7 57, 27, 47
8 28
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/08/2023

ĐB 302838
Nhất 96500
Nhì 37324
Ba 37719 19814
30231 37470 82708 73930
19650 70497 18615
Năm 7731
Sáu 0312 0409 9662
Bảy 471
Tám 47
Đầu
0 00, 08, 09
1 19, 14, 15, 12
2 24
3 38, 31, 30, 31
4 47
5 50
6 62
7 70, 71
8
9 97
Đuôi
0 00, 70, 30, 50
1 31, 31, 71
2 12, 62
3
4 24, 14
5 15
6
7 97, 47
8 38, 08
9 19, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/08/2023

ĐB 938237
Nhất 47115
Nhì 38538
Ba 50088 85393
28231 96217 33759 60338
31517 84950 02294
Năm 9494
Sáu 0153 0864 1321
Bảy 995
Tám 06
Đầu
0 06
1 15, 17, 17
2 21
3 37, 38, 31, 38
4
5 59, 50, 53
6 64
7
8 88
9 93, 94, 94, 95
Đuôi
0 50
1 31, 21
2
3 93, 53
4 94, 94, 64
5 15, 95
6 06
7 37, 17, 17
8 38, 88, 38
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/08/2023

ĐB 193854
Nhất 86386
Nhì 10763
Ba 85894 38520
08825 91177 73269 10667
78345 68981 82725
Năm 3276
Sáu 4247 1284 2066
Bảy 553
Tám 91
Đầu
0
1
2 20, 25, 25
3
4 45, 47
5 54, 53
6 63, 69, 67, 66
7 77, 76
8 86, 81, 84
9 94, 91
Đuôi
0 20
1 81, 91
2
3 63, 53
4 54, 94, 84
5 25, 45, 25
6 86, 76, 66
7 77, 67, 47
8
9 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/08/2023

ĐB 508327
Nhất 17382
Nhì 41899
Ba 20975 68210
14995 57577 75317 85109
16278 52693 16383
Năm 2235
Sáu 1263 4269 9406
Bảy 011
Tám 03
Đầu
0 09, 06, 03
1 10, 17, 11
2 27
3 35
4
5
6 63, 69
7 75, 77, 78
8 82, 83
9 99, 95, 93
Đuôi
0 10
1 11
2 82
3 93, 83, 63, 03
4
5 75, 95, 35
6 06
7 27, 77, 17
8 78
9 99, 09, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/08/2023

ĐB 818059
Nhất 77465
Nhì 82785
Ba 56840 82813
50013 46551 10287 31607
11892 60900 80059
Năm 0140
Sáu 8742 0401 0108
Bảy 566
Tám 78
Đầu
0 07, 00, 01, 08
1 13, 13
2
3
4 40, 40, 42
5 59, 51, 59
6 65, 66
7 78
8 85, 87
9 92
Đuôi
0 40, 00, 40
1 51, 01
2 92, 42
3 13, 13
4
5 65, 85
6 66
7 87, 07
8 08, 78
9 59, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/08/2023

ĐB 368835
Nhất 55538
Nhì 16158
Ba 08005 95508
49915 61360 68353 50851
45537 86994 06546
Năm 4058
Sáu 4665 6210 0064
Bảy 826
Tám 14
Đầu
0 05, 08
1 15, 10, 14
2 26
3 35, 38, 37
4 46
5 58, 53, 51, 58
6 60, 65, 64
7
8
9 94
Đuôi
0 60, 10
1 51
2
3 53
4 94, 64, 14
5 35, 05, 15, 65
6 46, 26
7 37
8 38, 58, 08, 58
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 31/07/2023

ĐB 104822
Nhất 29771
Nhì 88232
Ba 71494 95150
40517 49833 99602 02727
26658 73245 21861
Năm 0413
Sáu 1929 2711 0995
Bảy 868
Tám 25
Đầu
0 02
1 17, 13, 11
2 22, 27, 29, 25
3 32, 33
4 45
5 50, 58
6 61, 68
7 71
8
9 94, 95
Đuôi
0 50
1 71, 61, 11
2 22, 32, 02
3 33, 13
4 94
5 45, 95, 25
6
7 17, 27
8 58, 68
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 29/07/2023

ĐB 584073
Nhất 17982
Nhì 17236
Ba 43278 48547
29406 34626 68997 08404
85195 60456 90374
Năm 2361
Sáu 9499 8314 5716
Bảy 457
Tám 50
Đầu
0 06, 04
1 14, 16
2 26
3 36
4 47
5 56, 57, 50
6 61
7 73, 78, 74
8 82
9 97, 95, 99
Đuôi
0 50
1 61
2 82
3 73
4 04, 74, 14
5 95
6 36, 06, 26, 56, 16
7 47, 97, 57
8 78
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/07/2023

ĐB 717985
Nhất 46141
Nhì 64125
Ba 12676 03987
36787 08346 18336 20509
25600 38281 67071
Năm 5752
Sáu 0427 4808 1005
Bảy 259
Tám 94
Đầu
0 09, 00, 08, 05
1
2 25, 27
3 36
4 41, 46
5 52, 59
6
7 76, 71
8 85, 87, 87, 81
9 94
Đuôi
0 00
1 41, 81, 71
2 52
3
4 94
5 85, 25, 05
6 76, 46, 36
7 87, 87, 27
8 08
9 09, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 22/07/2023

ĐB 335018
Nhất 92497
Nhì 39768
Ba 92578 79429
14988 89595 66608 96783
27384 47911 58610
Năm 3467
Sáu 8590 2447 3576
Bảy 561
Tám 10
Đầu
0 08
1 18, 11, 10, 10
2 29
3
4 47
5
6 68, 67, 61
7 78, 76
8 88, 83, 84
9 97, 95, 90
Đuôi
0 10, 90, 10
1 11, 61
2
3 83
4 84
5 95
6 76
7 97, 67, 47
8 18, 68, 78, 88, 08
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/07/2023

ĐB 215457
Nhất 22214
Nhì 22678
Ba 72084 87045
91354 92095 56662 69554
22429 94147 70319
Năm 9790
Sáu 8875 4089 3878
Bảy 354
Tám 95
Đầu
0
1 14, 19
2 29
3
4 45, 47
5 57, 54, 54, 54
6 62
7 78, 75, 78
8 84, 89
9 95, 90, 95
Đuôi
0 90
1
2 62
3
4 14, 84, 54, 54, 54
5 45, 95, 75, 95
6
7 57, 47
8 78, 78
9 29, 19, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/07/2023

ĐB 138726
Nhất 17446
Nhì 03980
Ba 45595 59327
99532 82162 38806 56958
91654 50717 27770
Năm 8396
Sáu 4426 7675 8652
Bảy 599
Tám 81
Đầu
0 06
1 17
2 26, 27, 26
3 32
4 46
5 58, 54, 52
6 62
7 70, 75
8 80, 81
9 95, 96, 99
Đuôi
0 80, 70
1 81
2 32, 62, 52
3
4 54
5 95, 75
6 26, 46, 06, 96, 26
7 27, 17
8 58
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/07/2023

ĐB 368794
Nhất 45566
Nhì 41440
Ba 12807 69904
40938 41551 76187 94699
77599 27510 11647
Năm 2414
Sáu 4005 3032 0685
Bảy 796
Tám 82
Đầu
0 07, 04, 05
1 10, 14
2
3 38, 32
4 40, 47
5 51
6 66
7
8 87, 85, 82
9 94, 99, 99, 96
Đuôi
0 40, 10
1 51
2 32, 82
3
4 94, 04, 14
5 05, 85
6 66, 96
7 07, 87, 47
8 38
9 99, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 08/07/2023

ĐB 934563
Nhất 00931
Nhì 57685
Ba 29121 60969
15316 16773 56477 62444
13131 84495 23745
Năm 7765
Sáu 0919 5917 4042
Bảy 508
Tám 11
Đầu
0 08
1 16, 19, 17, 11
2 21
3 31, 31
4 44, 45, 42
5
6 63, 69, 65
7 73, 77
8 85
9 95
Đuôi
0
1 31, 21, 31, 11
2 42
3 63, 73
4 44
5 85, 95, 45, 65
6 16
7 77, 17
8 08
9 69, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/07/2023

ĐB 192240
Nhất 83379
Nhì 19469
Ba 46686 94421
76227 01305 65397 24508
35819 90788 02794
Năm 3418
Sáu 4138 4354 6041
Bảy 202
Tám 26
Đầu
0 05, 08, 02
1 19, 18
2 21, 27, 26
3 38
4 40, 41
5 54
6 69
7 79
8 86, 88
9 97, 94
Đuôi
0 40
1 21, 41
2 02
3
4 94, 54
5 05
6 86, 26
7 27, 97
8 08, 88, 18, 38
9 79, 69, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 01/07/2023

ĐB 940503
Nhất 37015
Nhì 02993
Ba 44973 05431
59694 74756 84595 33942
51840 90348 10272
Năm 3534
Sáu 2708 4532 7246
Bảy 432
Tám 99
Đầu
0 03, 08
1 15
2
3 31, 34, 32, 32
4 42, 40, 48, 46
5 56
6
7 73, 72
8
9 93, 94, 95, 99
Đuôi
0 40
1 31
2 42, 72, 32, 32
3 03, 93, 73
4 94, 34
5 15, 95
6 56, 46
7
8 48, 08
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/06/2023

ĐB 818030
Nhất 37820
Nhì 74419
Ba 04215 92417
62924 26270 17925 59814
78009 19191 30361
Năm 0026
Sáu 2275 8430 1684
Bảy 219
Tám 58
Đầu
0 09
1 19, 15, 17, 14, 19
2 20, 24, 25, 26
3 30, 30
4
5 58
6 61
7 70, 75
8 84
9 91
Đuôi
0 30, 20, 70, 30
1 91, 61
2
3
4 24, 14, 84
5 15, 25, 75
6 26
7 17
8 58
9 19, 09, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/06/2023

ĐB 876536
Nhất 88301
Nhì 15266
Ba 94078 10360
56309 85625 86512 45888
48386 48197 08295
Năm 2900
Sáu 2435 1305 4042
Bảy 209
Tám 57
Đầu
0 01, 09, 00, 05, 09
1 12
2 25
3 36, 35
4 42
5 57
6 66, 60
7 78
8 88, 86
9 97, 95
Đuôi
0 60, 00
1 01
2 12, 42
3
4
5 25, 95, 35, 05
6 36, 66, 86
7 97, 57
8 78, 88
9 09, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/06/2023

ĐB 778938
Nhất 59047
Nhì 86133
Ba 31672 43232
43862 67801 92241 85466
46065 40902 38663
Năm 6655
Sáu 2970 1367 6236
Bảy 633
Tám 80
Đầu
0 01, 02
1
2
3 38, 33, 32, 36, 33
4 47, 41
5 55
6 62, 66, 65, 63, 67
7 72, 70
8 80
9
Đuôi
0 70, 80
1 01, 41
2 72, 32, 62, 02
3 33, 63, 33
4
5 65, 55
6 66, 36
7 47, 67
8 38
9

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 1

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Hồ Chí Minh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSHCM 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSHCM 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.