Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
56 4 Lần 4.44%
01 3 Lần 3.33%
32 3 Lần 3.33%
96 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
57 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
98 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 22/06/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
56 4 Lần Không tăng
01 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 5 Không tăng
56 5 Giảm 1
99 5 Giảm 2
10 4 Tăng 1
32 4 Không tăng
33 4 Không tăng
57 4 Không tăng
65 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
56 11 Giảm 2
58 11 Không tăng
99 11 Không tăng
77 10 Không tăng
08 9 Không tăng
11 9 Không tăng
18 9 Không tăng
30 9 Không tăng
36 9 Không tăng
46 9 Giảm 2
98 9 Tăng 1
20 8 Không tăng
48 8 Giảm 1
50 8 Không tăng
80 8 Không tăng
89 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 48: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
21 Lần Tăng 1
0
Tăng 1 15 Lần
22 Lần Giảm 2
1
Tăng 1 21 Lần
10 Lần Tăng 2
2
Không tăng 23 Lần
20 Lần Tăng 2
3
Không tăng 18 Lần
12 Lần Giảm 3
4
Giảm 1 11 Lần
24 Lần Giảm 1
5
Không tăng 16 Lần
15 Lần Giảm 2
6
Giảm 4 23 Lần
16 Lần Tăng 2
7
Tăng 1 16 Lần
16 Lần Không tăng
8
Tăng 2 19 Lần
24 Lần Tăng 1
9
Không tăng 18 Lần