Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 4 Lần 4.44%
97 4 Lần 4.44%
13 3 Lần 3.33%
41 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
04 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
24 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
80 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 30/09/2023

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 4 Lần Giảm 1
97 4 Lần Không tăng
13 3 Lần Tăng 1
41 3 Lần Tăng 1
90 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
51 6 Tăng 1
25 5 Không tăng
13 4 Tăng 1
24 4 Tăng 1
31 4 Giảm 1
32 4 Không tăng
72 4 Không tăng
75 4 Tăng 1
93 4 Không tăng
97 4 Không tăng
99 4 Giảm 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
94 12 Tăng 1
25 11 Không tăng
31 11 Giảm 1
95 11 Không tăng
99 11 Không tăng
17 10 Giảm 1
32 10 Không tăng
08 9 Không tăng
27 9 Không tăng
38 9 Không tăng
40 9 Không tăng
47 9 Không tăng
51 9 Tăng 1
97 9 Không tăng
05 8 Không tăng
09 8 Giảm 1
14 8 Không tăng
19 8 Không tăng
26 8 Không tăng
54 8 Không tăng
75 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 41: 3 Kỳ
  • 68: 2 Kỳ
  • 13: 2 Kỳ
  • 90: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Không tăng
0
Giảm 1 17 Lần
19 Lần Tăng 1
1
Giảm 1 21 Lần
24 Lần Giảm 3
2
Không tăng 23 Lần
20 Lần Giảm 1
3
Tăng 1 20 Lần
17 Lần Không tăng
4
Tăng 5 21 Lần
17 Lần Tăng 1
5
Tăng 1 21 Lần
11 Lần Không tăng
6
Giảm 1 8 Lần
20 Lần Không tăng
7
Giảm 3 17 Lần
13 Lần Tăng 1
8
Không tăng 15 Lần
22 Lần Tăng 1
9
Giảm 1 17 Lần