Thống kê chỉ tiết xổ số TP Hồ Chí Minh

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Hồ Chí Minh

Bộ số Lần về Tỉ lệ
24 4 Lần 4.44%
01 3 Lần 3.33%
07 3 Lần 3.33%
15 3 Lần 3.33%
95 3 Lần 3.33%
06 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh đến 26/02/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
24 4 Lần Không tăng
01 3 Lần Không tăng
07 3 Lần Không tăng
15 3 Lần Không tăng
95 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
24 6 Không tăng
28 5 Không tăng
91 5 Tăng 1
06 4 Tăng 1
07 4 Không tăng
58 4 Tăng 1
89 4 Tăng 1
95 4 Không tăng
97 4 Tăng 1
98 4 Giảm 2
99 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
91 13 Tăng 1
36 12 Không tăng
38 11 Không tăng
19 10 Không tăng
24 10 Không tăng
01 9 Không tăng
57 9 Không tăng
68 9 Không tăng
07 8 Không tăng
27 8 Giảm 2
28 8 Không tăng
37 8 Giảm 1
71 8 Không tăng
89 8 Tăng 1
97 8 Không tăng
98 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 09: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Hồ Chí Minh trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
19 Lần Giảm 1
0
Không tăng 15 Lần
14 Lần Không tăng
1
Tăng 1 23 Lần
24 Lần Không tăng
2
Giảm 1 16 Lần
23 Lần Giảm 3
3
Giảm 2 15 Lần
15 Lần Tăng 1
4
Tăng 2 18 Lần
13 Lần Giảm 1
5
Không tăng 16 Lần
17 Lần Giảm 1
6
Tăng 3 17 Lần
14 Lần Tăng 2
7
Tăng 1 20 Lần
12 Lần Tăng 2
8
Giảm 3 25 Lần
29 Lần Tăng 1
9
Giảm 1 15 Lần